Regler og vilkår » Skyum Idrætsefterskole
kontoret@skyum.dk + 45 97 93 68 88

Optagelsesprocedure

Når skolen har modtaget tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand, bekræfter skolen modtagelsen. Samtidig opfordrer vi til, at elev og forældre besøger skolen, hvis de ikke tidligere har været på skolen. Når eleven er optaget på et elevhold, sendes bekræftelse og opkrævning på kr. 1000,-, som er et indskrivningsgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke.

Elevbetaling (skolepenge)

Elevbetalingen udgør kr. 2.460 pr. uge for skoleåret 2020/21. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte. Det beløb, som forældrene skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte.

Depositum

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes/værgens forpligtelser indbetales et depositum fordelt på 3 rater samt 1 a conto betaling.

 1. depositum: 15. marts – når eleven går i 7. kl.
 2. depositum: 1. juli året hvor eleven er gået ud af 8. klasse
 3. depositum: 1. oktober året før eleven skal starte på skolen

Desuden en a conto betaling 1. marts det år eleven skal starte

Depositum og a conto betalingerne modregnes i egenbetalingen.

Depositum på kr. 4.000,- tilbagebetales ikke ved udmeldelse før skolestart.

 

Framelding, bortvisning mv.

Såfremt eleven afbryder sit ophold eller bortvises før skoleårets afslutning, forpligter forældre/værge sig til at betale for yderligere 4 ugers ophold udover afmeldingsugen.

 

Skolepengene dækker:

 • 42 ugers efterskoleophold på Skyum
 • en skitur
 • en ”tur 2” til udlandet
 • opvisningstøj til gymnastik
 • Træningsdragt og t-shirts (”Skyum-tøjet”)
 • en alsidig og sund kost
 • bøger, papir, hæfter og undervisningsmaterialer
 • brug af elektroniske ordbøger til dansk og fremmedsprog

Eleven skal selv medbringe:

 • højskolesangbogen (kan købes på skolen)
 • skriveredskaber
 • lommeregner

Ønsker eleven at medbringe computer, skal det være en bærbar computer (medbringes på eget ansvar)

Skolen har IKKE tegnet en ulykkesforsikring for eleverne, det er derfor forældrenes eget ansvar at sørge for en sådan.

Skolens grundlæggende regler, som forventes respekteret af hensyn til fællesskabet:

 1. Hensynsfuld optræden
 2. Ingen spiritus, ingen stoffer, ingen rygning, ingen e-cigaretter, ingen snus og snuff
 3. Pigernes afdeling er for pigerne og drengenes for drengene

 

Supplerende støtte

Den statslige elevstøtte beregnes alene på baggrund af husstandsindkomsten to kalenderår før skolestart (f.eks. ophold i 2019/20 beregnes ud fra indkomsten i 2017), men såfremt en social begivenhed i familien, f.eks. arbejdsløshed, sygdom eller pludselige økonomiske problemer bevirker, at det indkomstgrundlag, elevstøtten beregnes ud fra, er meget afvigende fra den aktuelle situation, har skolen mulighed for at yde individuel supplerende støtte efter vurdering.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til skolens kontor. Ansøgningsfrist for den supplerende støtte er gerne 30. marts året før skolestart, hvorefter ansøgningerne vil blive behandlet.

Skyum Idrætsefterskole

revideret 17/9-19