Vejledning

Målsætning

På Skyum Idrætsefterskole arbejder vi med vejledning ud fra målsætningen om, at alle vores elever skal støttes og udfordres i deres valg af uddannelse og karriereliv.  Igennem forskellige vejledningsaktiviteter og samtaler tilstræber vi, at vores elever dannes og uddannes til i at træffe reflekterede valg, der gør dem i stand til at tilrettelægge deres fremtidige livsforløb.Vejledningen på Skyum Idrætsefterskole foregår i et samspil mellem elever, lærere og forældre, hvor vi i samarbejde skal bevidstgøre eleverne om forhold af betydning for deres karrierevalg, således at de får et større perspektiv på deres tilværelse og deres egne muligheder. De skal finde ud af, hvem de selv er og hvilke værdier, der er vigtige for dem, og få koblet denne selvforståelse sammen med valg af uddannelse, karriere og det gode liv.

Formelt og uformelt

Vejledningen på Skyum Idrætsefterskole foregår på flere planer. Det formelle plan, hvor vi tilrettelægger nogle vejledningsaktiviteter såsom; individuelle- og gruppesamtaler, brobygning, OSO-opgaven, uddannelsesbesøg osv. Men vejledningen på Skyum foregår også mere uformelt, som en integreret del i dagligdagen i efterskolens frie rum, hvor alle lærere, i undervisningen, i k-gruppe sammenhænge og på godnat-runden tager del i vejledningen, igennem opgaver, snakke og formidling.

Indholdsplan

Tilmelding til brobygning

I september skal du tilmeldes til brobygningsforløbet i Thisted og Nykøbing Mors. Alle elever får et kort oplæg om, hvad I kan vælge, hvad indholdet er på de forskellige uddannelser, samt hvordan I tilmelder jer. Læs mere om brobygning i linket herunder.

Første individuelle samtale

I ugerne op til efterårsferien holder vi den 1. Individuelle samtale, hvor du skal snakke med en af skolens vejledere og drøfte dine tanker om din fremtidige uddannelsesvej. Her skal du vurdere dine styrker, interesser og værdier, og pejle dig ind på, hvad du eventuelt kunne forestille dig at uddanne dig til efter Skyum. Vejlederen vil informere om de forskellige uddannelsesmuligheder, og støtte og udfordre dig i din valgproces.

Brobygning

På Skyum Idrætsefterskole har vi obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelser i Thisted i uge 46.

Som følge af lovændringen vedrørende 10. klasse, der trådte i kraft 1. august 2008, er vi som skole forpligtet på at tilbyde brobygning i 5 skoledage til ungdomsuddannelsessystemet.

Brobygningen skal foregå til 2 forskellige ungdomsuddannelser, hvor mindst en af dem skal være erhvervsrettet. Vær opmærksom på, at man her ikke kan vælge både STX og HF, da ingen af dem er erhvervsrettet.

Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner omkring Thisted og Nykøbing Mors, der tilbyder både erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser.

Tilmeldingen til brobygning er obligatorisk og bindende og foregår i starten af skoleåret i samarbejde med vejlederne på Skyum Idrætsefterskole. 

På Skyum Idrætsefterskole tilbyder vi følgende brobygningsmodel: 2+3 dage, dvs. en uge i alt på STX, HHX, HTX, HF, eller på EUD på en af de 4 indgange (Fødevarer, jordbrug og oplevelser), (Kontor, handel og forretning), (Omsorg, sundhed og pædagogik) samt (Teknologi, byggeri og transport).

Bemærk at Brobygningen foregår i skolens nærområde, og at der derfor ikke vil være mulighed for at “brobygge” til uddannelsesinstitutioner i jeres eget nærområde.

Brobygningen foregår i samarbejde med UU-Thy der forestår koordineringen blandt efterskolerne, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i området.

Vejledningsaktiviteter:

I oktober holder vi uddannelsesdag for alle elever på Skyum. Her vil eleverne blive introduceret til Uddannelsesguiden UG.dk og lære at navigere på hjemmesiden, og bruge de forskellige funktioner ud fra nogle fastsatte opgaver. De vil indgå i forskellige gruppeaktiviteter, hvor de får sat ord på deres egne værdier, interesser, styrker, mål, drømme osv. Formålet med disse aktiviteter er, at eleverne deler deres indsigt med hinanden og får øjnene op for nye muligheder i deres fremtidige valg af karriere og livsforløb.

Inden for samme uge arrangerer vi uddannelsesmesse med besøg fra forskellige uddannelsesinstitutioner samt forældre fra forskellige erhverv med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi inviterer også nogle tidligere Skyum elever, som kommer og fortæller om deres oplevelser af overgangen fra efterskole til en ungdomsuddannelse.

Disse vejledningsaktiviteter fungerer som optakt og inspiration til OSO-opgaven.

Eleverne vil i god tid blive informeret om opgavens indhold, opbygning og krav, således, de har gode muligheder for at nå at skabe kontakter til virksomheder osv. til brug i deres opgave, samt at vælge det emne/erhverv, de vil fordybe sig i.

Til dette formål opfordrer vi alle forældre til at tilbyde deres hjælp, ved at skrive sig på en liste med jobbeskrivelse, uddannelse og kontaktoplysninger, så eleverne kan kontakte dem til afklaring af de problemfelter de arbejder med i OSO-opgaven.

OSO-opgaven

OSO-opgaven som er obligatorisk i 10 kl., står for en obligatorisk selvvalgt opgave, hvor det selvvalgte emne skal omhandle en uddannelse og et erhverv, som eleverne har interesse i.

På Skyum er OSO opgaven individuel og eleverne arbejder med at undersøge en mulig fremtidig uddannelsesvej, som de skriver en synopsis over. Den skal indeholde adgangskrav, tidperspektiv, uddannelsessteder, fagligt indhold og opbygning af uddannelsen, lønforhold, beskæftigelsesmuligheder, fordele og ulemper ved erhvervet osv. Det er et krav i opgaven, at eleverne skal lave et interview med en studerende, eller en der er beskæftiget inden for det valgte erhverv.

Herudover skal de finde en stillingsannonce på Jobindex.dk, som de skal forestille sig, de har kvalificeret sig til at søge og skrive en ansøgning og CV til jobbet. Endeligt skal de forberede sig på en jobsamtale, hvor de bla. skal fremlægge deres uddannelsesvej og forsøge at ”sælge sig selv” med de kvalifikationer, de skal forestillet sig at have opnået.

Afslutningsvist afholder vi fremlæggelser/jobsamtaler i grupper, hvor vi inviterer nogle forældre ind, som sammen med elevens lærer agerer ansættelses ”chefer”. På samtaledagen kommer eleverne ind i hold af 4-5 elever, som skiftes til at sidde i ”den varme stol” og overvære hinandens samtaler og give feedback.

Elevernes arbejde vil blive vurderet ud fra deres arbejdsproces, synopsis, ansøgning og jobsamtale med en samlet karakter samt en skriftlig udtalelse.

Vejledningssamtaler

I januar afholdes der ekstra vejledningssamtaler efter behov, hvis du ikke er helt afklaret i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse du vil vælge at søge ind på, samt hvilken studieretning på en gymnasial uddannelse eller indgang på en EUD.

UPV

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er givet i Optagelse.dk.

Ifølge Kap. 2 § 9 og § 10 vurderes eleven parat når eleven opfylder de faglige, personlige og sociale forudsætninger.

På Skyum evalueres elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer i løbet af året i de evalueringer i får i form af en skydeskive forud for forældremødet både i efteråret og i foråret. Det munder ud i en endelig parathedsvurdering i maj, hvor vi vurderer elevens parathed til den pågældende ungdomsuddannelse, som eleven har valgt i sin uddannelsesplan. Vi kontakter forældrene til de elever, vi ikke kan erklære uddannelsesparate i forhold til den ungdomsuddannelse de har valgt. Hvis man ønsker at søge ind på en ungdomsuddannelse, man ikke er parathedsvurderet til d. 1. juni, vil man blive indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale.

Vejlederne

Skyums vejledere er Sus og Sickan.